طول عمر مخازن پلی اتیلن به روش نگهداری مخزن و کیفیت مواد اولیه به کار برده شده در ساخت مخزن بستگی دارد که در شرکت رادمهرپلاست این مورد به درستی به کار برده شده است. استحکام و مقاومت مخزن نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل طراحی و مهندسی ساخت قالب مخازن است. شرکت رادمهرپلاست در این مرحله سعی کرده ضمن بررسی دقیق و مهندسی انواع فشار های داخلی و خارجی مخازن نسبت به ساخت قالب آن اقدام کند.

 

شمراه تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

The lifespan of polyethylene tanks depends on the storage method of the tank and the quality of the raw materials used in the construction of the tank, which has been used correctly in Radmehrplast Company. The strength and resistance of the reservoir also depends on various factors. Among these factors is the design and engineering of tank molds. At this stage, Radmehrplast Company has tried to make a mold while carefully examining and engineering all kinds of internal and external pressures of tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

یعتمد العمر الافتراضی لخزانات البولی إیثیلین على طریقة تخزین الخزان وجودة المواد الخام المستخدمة فی بناء الخزان ، والتی تم استخدامها بشکل صحیح فی شرکة Radmehrplast. تعتمد قوة ومقاومة الخزان أیضًا على عوامل مختلفة. من بین هذه العوامل تصمیم وهندسة قوالب الخزان. فی هذه المرحلة ، حاولت شرکة Radmehrplast صنع قالب أثناء فحص وهندسة جمیع أنواع الضغوط الداخلیة والخارجیة للخزانات بعنایة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على مندوب: 09910766701    -    09911514001