پلی اتیلن ماده ای غیر فعال است و بامواد دیگر واکنش نشان نمی دهد و به دلیل وجود همین خصوصیت است که از این ماده برای نگهداری مواردی نظیر آب آشامیدنی که مسائل بهداشتی و زیست محیطی مانند عدم تغییر بو و مزه و خصوصیات برای آنها بسیار مهم است مناسب و قابل استفاده می باشد. همچنین مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست به دلیل عدم خوردگی تنها گزینه مناسب برای مناطق مرطوب است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

Polyethylene is a substance is inactive and no longer reacts, and due to the existence of this character, it is important for keeping things like drinking water, such as health and environmental issues such as lack of smell and taste and characteristics for them. Fit and usable. Also, polyethylene tanks are the only option for wet areas due to lack of corrosion.

 

Contact number for ordering and obtaining representation: 09910766701 - 09911514001

 

البولی إیثیلین هو مادة غیر نشطة ولا تتفاعل، وبسبب وجود هذه الشخصیة، من المهم إبقاء أشیاء مثل میاه الشرب، مثل القضایا الصحیة والبیئیة مثل الافتقار إلى الرائحة والذوق والخصائص لهم. صالحة للاستعمال. أیضا، خزانات البولی إیثیلین هی الخیار الوحید لمناطق مبللة بسبب نقص التآکل.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على التمثیل: 09910766701 - 09911514001