در استفاده از مخازن پلی اتیلن این نکات را مورد توجه خود قرار دهید:

1- مخزنی که اتصالات ورودی و خروجی دارد را روی زمین نغلطانید،ابتدا فیتینگ های ان را باز کنید.

2- مخزن را در مکانی کاملا قابل دسترس و قابل کنترل قراردهید.

3- درب مخزن ها را برای جلوگیری از افتادن هرگونه شئ بسته نگه دارید.

4- محل اتصالات را چک کنید و نکات ایمنی را در نصب مخزن رعایت کنید.

5- مخزن را دور ازهرگونه وسیله ی احتراق و برقی نصب کنید.

6- سطحی که مخزن بر روی ان نصب می شود بایستی صاف و هموار و کاملا یک دست باشد.

7- حنما از علائم توجه و هشدار دهنده در اطراف و روی مخزن مواد شیمیایی و صنعتی استفاده کنید.

شماره تماس : 6 _ 03535204004       تلفن همراه: 3 _ 09911514001

 

عند استخدام خزانات البولی إیثیلین ، انتبه للنقاط التالیة: 1- لا تدحرج الخزان الذی یحتوی على وصلات مداخل ومخرج على الأرض ، افتح ترکیباته أولاً. 2- ضع الخزان فی مکان یسهل الوصول إلیه بالکامل ویمکن التحکم فیه. 3- احفظ أغطیة الخزان مغلقة لمنع سقوط أی أشیاء. 4- افحص نقاط التوصیل ولاحظ نقاط الأمان فی ترکیب الخزان. 5- قم بترکیب الخزان بعیدًا عن أی أجهزة احتراق أو أجهزة کهربائیة. 6- یجب أن یکون السطح المثبت علیه الخزان أملسًا ومتساویًا. 7- Henma ، استخدم علامات التحذیر والتحذیر حول خزان المواد الکیماویة والصناعیة وعلیه.

رقم الاتصال: 6 _ 03535204004 المحمول: 3 _ 09911514001

 

When using polyethylene tanks, pay attention to the following points: 1- Do not roll the tank that has inlet and outlet connections on the ground, first open its fittings. 2- Place the tank in a completely accessible and controllable place. 3- Keep the tank lids closed to prevent any objects from falling. 4- Check the connection points and observe the safety points in installing the tank. 5- Install the tank away from any combustion and electrical devices. 6- The surface on which the tank is installed should be smooth and even. 7- Henma, use warning and warning signs around and on the tank of chemical and industrial materials.

Contact number: 6 _ 03535204004 Mobile: 3 _ 09911514001

http://radmehrplast.com