مزایای مخازن پلی اتیلن : مخازن پلی اتیلن یه دلیل مقاومت بالا در شرایط جوی مختلف از دوام زیادی برخوردار و عمرنسبتا طولانی دارد،مخازن پلی اتیلن به دلیل نوع تولید خاص هیچگاه دچارنشتی نمی شود به همین دلیل این مخازن برای نگهداری مواد نفتی و شیمیایی که نشت آنها منجر به آسیب به محیط زیست می شود بسیار مناسب است ومخازن پلی اتیلن به دلیل عدم خوردگی تنها گزینه مناسب برای مناطق مرطوب میباشدوپلی اتیلن ماده ای غیر فعال است و یکی از خصوصیت های که دارداین هست که به مواد دیگر واکنش نشان نمی دهدو از این ماده برای نگهداری مواردی نظیر آب آشامیدنی که مسائل بهداشتی و زیست محیطی نظیر عدم تغییر بو و مزه وخصوصیات دیگری که برای آنها بسیار مهم است،استفاده می شود.

 

شماره تماس جهت اخذ نمایندگی : 09135375883    09131593608 

 

مزایا خزانات البولی إیثیلین: خزانات البولی إیثیلین متینة للغایة ولها عمر طویل نسبیًا بسبب مقاومتها العالیة فی مختلف الظروف الجویة ، ولا تتسرب خزانات البولی إیثیلین أبدًا بسبب نوع معین من الإنتاج. تعتبر الخزانات هی الخیار الوحید المناسب للمناطق الرطبة بسبب عدم التآکل. البولی إیثیلین مادة غیر نشطة ومن خصائصها أنها لا تتفاعل مع المواد الأخرى. تستخدم المادة للحفاظ على العناصر مثل میاه الشرب التی لها صحة و القضایا البیئیة مثل عدم تغیر حاسة الشم والذوق وخصائص أخرى مهمة جدًا بالنسبة لهم.

 

 

 

Advantages of polyethylene tanks: Polyethylene tanks are very durable and have a relatively long life due to their high resistance in different weather conditions. Polyethylene tanks never leak due to the specific type of production. They lead to environmental damage. It is very suitable and polyethylene tanks are the only suitable option for wet areas due to non-corrosion. Polyethylene is an inactive substance and one of its properties is that it does not react with other materials. The substance is used to maintain items such as drinking water that have health and environmental issues such as no change in smell and taste and other properties that are very important to them.

 

Contact number to obtain a representative: 09135375883 09131593608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک