همانطور که از نام مخازن زیرپله ای پیداست این محصول برای نصب در زیر پله های ساختمان ها طراحی و تولید شده است. زیر پله های ساختمان ها در اکثر موارد هیچگونه کاربردی نداشته و در نتیجه نصب مخزن پلی اتیلن آب ساختمان در این فضا می تواند بسیار مناسب باشد. مخزن زیرپله ای رادمهرپلاست در حال حاضر در حجم 500 لیتری تولید شده و آماده فروش می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

As the name implies, stair tanks are designed and manufactured for installation under the stairs of buildings. Under the stairs of buildings in most cases have no use and therefore the installation of polyethylene water tank in this space can be very convenient. Radmehrplast sub-step tank is currently produced in a volume of 500 liters and is ready for sale.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

 

کما یوحی الاسم ، تم تصمیم خزانات السلالم وتصنیعها لترکیبها تحت سلالم المبانی. تحت سلالم المبانی فی معظم الحالات لا فائدة لها ، وبالتالی فإن ترکیب خزان میاه من البولی إیثیلین فی هذه المساحة یمکن أن یکون مریحًا للغایة. یتم إنتاج خزان الخطوة الفرعیة Radmehrplast حالیًا بحجم 500 لتر وهو جاهز للبیع.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883