مخازن شرکت رادمهرپلاست از پلی اتیلن 3840 تبریز تولید شده که ماده پلی اتیلن به دلیل غیر فعال بودنش با مواد دیگر واکنش نشان نمی دهد. به دلیل وجود همین خصوصیت است که از این ماده برای نگهداری مواردی نظیر آب آشامیدنی که مسائل بهداشتی و زیست محیطی نظیر عدم تغییر بو و مزه و خصوصیات برای آنها بسیار مهم است ، استفاده می شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

Radmehrplast tanks are made of 3840 Tabriz polyethylene, which does not react with other materials due to its inactivity. It is because of this property that this substance is used to maintain items such as drinking water for which health and environmental issues such as not changing the smell and taste and properties are very important.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608 - 09910766701 - 09135375883

 

صهاریج Radmehrplast مصنوعة من 3840 تبریز بولی إیثیلین ، والتی لا تتفاعل مع المواد الأخرى بسبب عدم نشاطها. نظرًا لهذه الخاصیة ، تُستخدم هذه المواد للحفاظ على عناصر مثل میاه الشرب التی تعتبر فیها القضایا الصحیة والبیئیة مثل عدم تغییر الرائحة والطعم والخصائص مهمة جدًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883