مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست به صورت دورانی تولید شده که این روش باعث یکپارچه شدن و یکسان بودن تمام قسمت های مخازن می شود و از شکستگی و ترک خوردن مخازن جلوگیری می کند. مخازن پلی اتیلن شرکت رادمهرپلاست ویژه ذخیره آّب و مواد شوینده و مواد سوختی می باشد. رادمهر پلاست کار خود را برای تولید مخازن افقی ، عمودی ، بیضی ، زیرپله و سمپاش متمرکز نموده است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608    -    09910766701    -    09135375883

 

Radmehrplast polyethylene tanks are produced in a circular manner, which makes all parts of the tanks integrated and uniform, and prevents the tanks from breaking and cracking. Radmehrplast Company's polyethylene tanks are for storing water, detergents and fuels. Radmehr Plast has focused its work on the production of horizontal, vertical, oval, underpass and sprayer tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

یتم إنتاج خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast بشکل دائری ، مما یجعل جمیع أجزاء الخزانات متکاملة وموحدة ، ویمنع الخزانات من التکسر والتشقق. تعتبر خزانات البولی إیثیلین الخاصة بشرکة Radmehrplast خاصة لتخزین المیاه والمنظفات والوقود. رکزت شرکة Radmehr Plast عملها على إنتاج خزانات أفقیة ورأسیة وبیضاویة وخزانات سفلیة وبخاخات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -    09135375883