اگر محل نصب یا راه رو ها و درب های باریکی دارید تانکر آب پلاستیکی مکعبی یا کتابی پیشنهاد می شود. قیمت تانکر آب یا مخزن پلاستیکی به نسبت سایر تانکر ها بالاتر است و این افزایش قیمت به دلیل نوع طراحی آنها و نیاز به استفاده از مواد اولیه بیشتر می باشد. نظافت و تمیزکاری این تانکر ها نیز نسبت به نوع عمودی یا افقی سخت تر است و به همین دلیل فقط در شرایط  خاص پیشنهاد می شوند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

If you have an installation site or narrow corridors and doors, a cubic plastic water tank or a book is recommended. The price of a water tanker or plastic tank is higher than other tankers, and this price increase is due to their design and the need to use more raw materials. These tankers are also more difficult to clean than the vertical or horizontal type and are therefore only recommended in certain situations.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

إذا کان لدیک موقع ترکیب أو ممرات وأبواب ضیقة ، فیوصى باستخدام خزان میاه بلاستیکی مکعب أو کتاب. سعر صهریج المیاه أو الخزان البلاستیکی أعلى من الصهاریج الأخرى ، ویرجع هذا الارتفاع فی الأسعار إلى تصمیمها والحاجة إلى استخدام المزید من المواد الخام. کما أن تنظیف هذه الصهاریج أکثر صعوبة من النوع الرأسی أو الأفقی ولذلک یوصى به فقط فی مواقف معینة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 009135375883   -    9131593608    -    09910766701