متداول ترین قالب تانکر های آب پلاستیکی (مخازن پلی اتیلن) د رجهان ، تانکر های پلاستیکی عمودی هستند. تانکر آب پلاستیکی عمودی ارزان ترین مدل از انواع تانکر های پلی اتیلنی هستند و اگر در محل نصب محدودیت ارتفاع ندارید و محل نصب در برابر وزش باد های شدید قرار نمی گیرد بهترین انتخاب مخازن پلی اتیلنی عمودی هستند.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

The most common plastic water tankers (polyethylene tanks) in the world are vertical plastic tankers. Vertical plastic water tanks are the cheapest models of polyethylene tanks and if you do not have a height limit at the installation site and the installation site is not exposed to strong winds, vertical polyethylene tanks are the best choice.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09131593608   -   09910766701   -   09135375883

 

صهاریج المیاه البلاستیکیة الأکثر شیوعًا (خزانات البولی إیثیلین) فی العالم هی ناقلات البلاستیک العمودیة. خزانات المیاه البلاستیکیة العمودیة هی أرخص نماذج خزانات البولی إیثیلین وإذا لم یکن لدیک حد للارتفاع فی موقع الترکیب ولم یتعرض موقع الترکیب لریاح قویة ، فإن خزانات البولی إیثیلین الرأسیة هی الخیار الأفضل.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09131593608    -    09910766701    -   09135375883