مخازن و تانکر های افقی شرکت رادمهرپلاست : تانکر آب پلاستیکی افقی شبیه تانکر های فلزی قدیمی که به صورت پایه دار بودند تولید شده است. این نوع شکل طراحی باعث می شود تا ارتفاع این مخزن ها کم باشد و همچنین به دلیل سطح مقطعی که دارند فشار کمتری به یک نقطه از سطح محل نصب وارد نماید ، به اصطلاح مخازن افقی پخش وزن دارند. به همین دلیل برای نصب در پشت بام ها تانکر های آب پلاستیکی افقی پیشنهاد می شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09910766701   -   09911514001

 

Horizontal tanks and tankers of Radmehrplast Company: Horizontal plastic water tankers are produced similar to the old metal tankers that had a base. This type of design causes the height of these tanks to be low and also because of their cross-sectional area, they have less pressure on a point from the surface of the installation site, the so-called horizontal tanks have weight distribution. For this reason, horizontal plastic water tanks are recommended for installation on roofs.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 09911514001

 

صهاریج وصهاریج أفقیة لشرکة Radmehrplast: یتم إنتاج صهاریج میاه بلاستیکیة أفقیة مماثلة للناقلات المعدنیة القدیمة التی کان لها قاعدة. یتسبب هذا النوع من التصمیم فی أن یکون ارتفاع هذه الخزانات منخفضًا وأیضًا بسبب مساحة المقطع العرضی لها ، یکون لها ضغط أقل على نقطة من سطح موقع التثبیت ، ما یسمى بالخزانات الأفقیة لها توزیع للوزن. لهذا السبب ، یوصى بترکیب خزانات میاه بلاستیکیة أفقیة على الأسطح.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701 - 09911514001