برای جلوگیری از رشد جلبک در مخازن باید کاری کنید که نور به داخل مخزن نرود زیرا جلبک برای رشد خود به یک عامل بسیار مهم و ضروری به نام نور نیاز دارد و برای اینکه نور به داخل مخزن نفوذ نکند می توانید با استفاده از پوششی دور تا دور مخزن را در برابر نفوذ نور محافظت کنید البته این پوشش معمولا پس از مدتی باز خواهد شد به همین دلیل باید اینکار به دقت انجام شود و دوره های زمانی مختلف اقدام به چک کردن مخزن و پوشش آن نمایید.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :   09910766701     -    6-35204004-035

 

To prevent the growth of algae in tanks, you must make sure that light does not enter the tank, because algae need a very important and necessary factor for its growth called light, and to prevent light from penetrating into the tank, you can use a cover to Protect the perimeter of the tank from light penetration. Of course, this cover will usually open after a while, so this should be done carefully and check the tank and its cover at different times.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09910766701 - 035-35204004-6

 

لمنع نمو الطحالب فی الخزانات ، یجب التأکد من عدم دخول الضوء إلى الخزان ، لأن الطحالب تحتاج إلى عامل مهم جدًا وضروری لنموها یسمى الضوء ، ولمنع الضوء من اختراق الخزان ، یمکنک استخدام غطاء لحمایة محیط الخزان من اختراق الضوء وبالطبع هذا الغطاء عادة ما یفتح بعد فترة ، لذلک یجب أن یتم ذلک بعنایة وفحص الخزان وغطائه فی أوقات مختلفة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09910766701    -    6-35204004-035