مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست با توجه به نیاز مشتریان و مکان نصب آنها ، از نظر شکل ظاهری به چندین دسته تقسیم می شوند. با توجه به شکل ظاهری مخازن پیش خرید آنها اهمیت زیادی دارد. تقسیم بندی رایج مخازن پلی اتیلن عبارتند از : مخازن افقی یا خوابیده ، مخازن عمودی یا ایستاده ، مخازن مکعبی و کتابی ، مخازن زیرپله ای ، مخازن قیفی یا مخروطی شکل.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09911514001   -    09911544001    -    09910766701   

 

Radmehrplast polyethylene tanks are divided into several categories in terms of appearance according to the needs of customers and their installation location. Due to the appearance of pre-purchased tanks, it is very important. Common classifications of polyethylene tanks are: horizontal or supine tanks, vertical or standing tanks, cube and book tanks, step ladders, funnel or conical tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001    -    09911544001  -   09910766701  

 

تنقسم خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast إلى عدة فئات من حیث المظهر وفقًا لاحتیاجات العملاء وموقع ترکیبهم. نظرًا لظهور الخزانات التی تم شراؤها مسبقًا ، فهی مهمة جدًا. التصنیفات الشائعة لخزانات البولی إیثیلین هی: الخزانات الأفقیة أو المستقیمة ، الخزانات الرأسیة أو القائمة ، خزانات المکعبات والکتب ، السلالم ، الخزانات القمعیة أو المخروطیة

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001    -   09911544001    -    09910766701